ZUZENDARIA // DIRECTOR/A

Referencia:
 3295
Área geográfica:
 Egoitza / Sede ERRENTERIA (GIPUZKOA)
Vacantes:
 1
Fecha de inicio:
 23-02-2020
Empresa:
 ERESBIL- Musikaren Euskal Artxiboa / ERESBIL - Archivo Vasco de la Música 
Sector de actividad de la empresa:
 Admón. Pública, Instituciones 

Funciones a desempeñar:

Patronatuaren menpean, modu proaktiboan parte hartuko du formulazio estrategikoan, eta haren hedapenaren, kudeaketaren eta jarraipenaren arduraduna izango da. Honako erantzukizun hauek izango ditu, besteak beste: taldearen zuzendaritza, aurrekontuaren kudeaketa, inbentarioaren eta katalogazioaren gainbegiratzea, bai eta funtsen erosketa, edizio, digitalizazio eta xahuketa politikak ere. Halaber, lankidetza programak, erakundeekiko harremanak eta ondarearen hedapena sustatuko ditu.

EGITEKOAK:

– Artxiboaren garapenaren planteamendu estrategikoa eta lidergoa.
– Beharrak aurreikustea eta planifikatzea, Artxiboaren garapenaren arabera.
– Zentroko lana programatzea, zuzentzea eta gainbegiratzea.
– Aurrekontuaren jarraipena eta kontrola.
– Langileen zuzendaritza.
– Inbentarioa, katalogazioa eta beste dokumentu-tratamendu batzuk gainbegiratzea.
– Giza taldeari irakastea eta laguntza teknikoa ematea.
– Dokumentuak erosteko eta eskuratzeko politika diseinatzea.
– Dokumentuen garbiketa-politikari buruzko erabakia.
– Eresbili eman edo laga dakizkiokeen funtsak bilatzea.
– Funts propioak digitalizatzeko programari buruzko erabakiak hartzea.
– Erakundeekiko lankidetza-programak.
– Kongresu eta mintegietara joatea.
– Erakundeekin harremanak.
– Memorien diseinua eta berrikuspena.
– Argitalpenen politika.
– Musikaste jaialdiaren programazioa eta beste zabalkunde-jarduera batzuk.

------------------------------------------------------------------------------------

En dependencia del Patronato, participará de forma proactiva en la formulación estratégica, siendo responsable de su despliegue, gestión y seguimiento. Sus responsabilidades abarcan, entre otras, la dirección del equipo, gestión presupuestaria, supervisión del inventariado y catalogación así como las políticas de compras, adquisiciones, ediciones, digitalización de fondos y expurgo. Asimismo potenciará los programas de colaboración, las relaciones institucionales y la difusión del patrimonio.

TAREAS:

– Planteamiento estratégico y liderazgo del desarrollo del Archivo.
– Previsión y planificación de necesidades, de acuerdo con el desarrollo del Archivo.
– Programación, dirección y supervisión del trabajo del Centro.
– Seguimiento y control presupuestario.
– Dirección de personal.
– Supervisión del inventariado, la catalogación y otros tratamientos documentales.
– Instrucción y ayuda técnica al equipo humano.
– Diseño de política de compras y adquisición de documentos.
– Decisión de política de expurgo.
– Búsqueda de fondos susceptibles de ser donados o cedidos a Eresbil.
– Decisión sobre programa de digitalización de fondos propios.
– Programas de colaboración con instituciones.
– Asistencia a congresos y seminarios.
– Relaciones institucionales.
– Diseño y revisión de memorias.
– Política de ediciones.
– Programación del festival Musikaste y otras actividades de difusión.
 

Requisitos:

Lanpostu hau beteko duen profesionalak honako hauek behar ditu:

– Unibertsitate titulua (Lizentziatura / Gradua / Masterra) Musikologia / Musikaren Historia / Dokumentuen Kudeaketako ezaguerak bereziki aintzat hartuko dira.
– Bost urteko esperientzia dokumentazioaren kudeaketan, ahal dela musikaren alorrean.
– Euskararen, gaztelaniaren eta ingelesaren ezagutza handia. Frantsesaren ezagutza aintzat hartuko da.
– Euskal Herriko musika ondarea ondo ezagutzea.
– Proiektu berri bat diseinatzeko eta aurrera eramateko gaitasuna.
– Lan taldeen kudeaketan gaitasun nabarmena.
– Lidergoa, kudeatzeko gaitasuna, zorroztasun profesionala eta harremanetarako trebetasunak.

------------------------------------------------------------------------------------

El puesto requiere el/la siguiente profesional:

– Titulación universitaria (nivel de licenciatura / Grado / Master) valorándose especialmente los conocimientos en Musicología / Historia de la Música / Gestión documental.
– Experiencia de cinco años en gestión de documentación, preferiblemente en el ámbito musical.
– Elevado conocimiento de euskera, castellano e inglés, valorándose el conocimiento de francés.
– Elevado conocimiento del patrimonio musical de Euskal Herria.
– Capacidad para diseñar y llevar a cabo un nuevo proyecto
– Destacada capacidad en gestión de equipos.
– Liderazgo, capacidad de gestión, rigor profesional y habilidades relacionales.  

Observaciones:

Eskaerak aurkezteko epea 2020ko martxoaren 13a arte.

Eskaerak, CV barne, seleccion@oteic.com posta elektronikoan aurkez daitezke edo bestela OTEIC taldeari bidali (Zuatzu Enpresa Parkea, Igeldo eraikina, 1. solairua - 20018 Donostia), goian azaltzen den erreferentzia adierazita, edo web orriaren bidez dagokion eskaintzan izena emanda.

Aurretik aukeratutako hautagaiei erantzungo zaie soilik.

------------------------------------------------------------------------------------

Plazo de presentación de solicitudes hasta el 13 de marzo de 2020.

Presentación de solicitudes enviando CV a seleccion@oteic.com o a Grupo OTEIC (Parque Empresarial Zuatzu, Edificio Igeldo – Planta 1ª, 20018 Donostia-San Sebastián), indicando la referencia arriba señalada, o inscribiéndose en la oferta correspondiente a través de la web.

Sólo se responderá a las candidaturas preseleccionadas.